Zen­tra­ler Stützpunkt

Männ­li­che Jugend

Trai­ner: Ger­not Funk, Tim Fröhlich

Ort: Hand­ball­hal­le, Fritz-Lesch-Str. 32, 13053 Berlin

Zeit: Mitt­woch, 17:00 – 18:30

Weib­li­che Jugend

Trainer:in: Kim Ria Kuchar­ski, Caj Schlörike

Ort: Horst-Kober-Sport­zen­trum, Glockenturmstr.3/5, 14053 Berlin

Zeit: Mitt­woch, 17:00 – 18:30

Stütz­punkt Nord

Männ­li­che Jugend

Trai­ner: Ste­fan Berg­old, Tim Fröhlich

Ort: Mark-Twa­in-Schu­le

Augus­te-Vik­to­ria-Allee 85

13403 Ber­lin

Zeit: Don­ners­tag 17:00 – 18:30

Weib­li­che Jugend

Trai­ne­rin: Mei­ke Mül­ler, Lynn van Os

Ort: SH Mark-Twa­in Grundschule

Augus­te-Vic­to­ria Allee 95

13403 Ber­lin

Zeit: Mitt­woch 18:30 – 20:00

Stütz­punkt Süd

Männ­li­che Jugend

Trai­ner: Ger­not Funk

Ort: Mari­en­fel­der GS

Erben­dor­fer Weg 13, 12279 Berlin

Zeit: Don­ners­tag 17:00 – 18:30

Weib­li­che Jugend

Trai­ner: Wolf­ram Pemp

Ort: Paul-Rusch-Anla­ge

Köl­ner Damm 36, 12353 Berlin

Zeit: Mitt­woch 18:30 — 20:00

Stütz­punkt Ost

Männ­li­che Jugend

Trai­ner: Jens Mat­lik, Tho­ralf Jüstel

Ort: Sport­fo­rum, Füch­se Town 2

Frit­sch-Lesch-Str.,  13053 Berlin

Zeit: Diens­tag 18:00 – 19:30

Weib­li­che Jugend

Trai­ner: Den­nis Win­ter­hol­ler, Chris­ti­an Kleinert

Ort:  See­len­bin­der Halle

Paul-Heyse-Str. 26

10407 Ber­lin

Zeit: Diens­tag 17:30 – 19:00

Stütz­punkt West

Männ­li­che Jugend

Trai­ner: Magnus Haak, Linus Hönnerscheid

Ort: HKS

Glo­cken­turm­str. 3+5,

14053 Ber­lin

Zeit: Frei­tag 19:00 – 20:30

Weib­li­che Jugend

Trai­ner: Ste­fa­nie Krau­se, Max Pleske

Ort:  Horst-Korb­er-Sport­zen­trum

Glo­cken­turm­str. 3/5

14053 Ber­lin

Zeit: Mon­tag 16:30 – 18:00