Fabian Schütze <br><font size="2">Stellv. Geschäftsstellenleiter, Vereinsberatung & Spielbetrieb</font></br>

Fabi­an Schüt­ze
Stellv. Geschäfts­stel­len­lei­ter, Ver­eins­be­ra­tung & Spiel­be­trieb

Fabi­an Schüt­ze
Stellv. Geschäfts­stel­len­lei­ter, Ver­eins­be­ra­tung & Spiel­be­trieb

schuetze@hvberlin.de 030 220 1384 — 21

Christian Fitzek <br><font size="2">Landestrainer</font></br>

Chris­ti­an Fit­zek
Lan­des­trai­ner

Chris­ti­an Fit­zek
Lan­des­trai­ner

fitzek@hvberlin.de 030 220 1384 — 25

Svenja Wiegandt <br><font size="2">Stellv. Geschäftsstellenleiterin Mitglieder & Kommunikation </font></br>

Sven­ja Wie­gan­dt
Stellv. Geschäfts­stel­len­lei­te­rin Mit­glie­der & Kom­mu­ni­ka­ti­on

Sven­ja Wie­gan­dt
Stellv. Geschäfts­stel­len­lei­te­rin Mit­glie­der & Kom­mu­ni­ka­ti­on

wiegandt@hvberlin.de 030 220 1384 — 22

Rikko Tuitjer<br><font size="2">Mitglieder-, Vereinsservice & Inklusion</font></br>

Rik­ko Tuit­jer
Mitglieder‑, Ver­eins­ser­vice & Inklu­si­on

Rik­ko Tuit­jer
Mitglieder‑, Ver­eins­ser­vice & Inklu­si­on

tuitjer@hvberlin.de 030 220 1384 — 23

Jakub Tryba<br><font size="2">Dualer Student</font></br>

Jakub Try­ba
Dua­ler Stu­dent

Jakub Try­ba
Dua­ler Stu­dent

tryba@hvberlin.de 030 220 1384 — 29

Tove Siegel<br><font size="2">Duale Studentin</font></br>

Tove Sie­gel
Dua­le Stu­den­tin

Tove Sie­gel
Dua­le Stu­den­tin

siegel@hvberlin.de 030 220 1384 — 28

Emily Schütt<br><font size="2">Duale Studentin</font></br>

Emi­ly Schütt
Dua­le Stu­den­tin

Emi­ly Schütt
Dua­le Stu­den­tin

schuett@hvberlin.de 030 220 1384 — 27

Mieke Scheppang<br><font size="2">Koordinierungsstelle Kinderschutz</font></br>

Mie­ke Scheppang
Koor­di­nie­rungs­stel­le Kin­der­schutz

Mie­ke Scheppang
Koor­di­nie­rungs­stel­le Kin­der­schutz

mieke.scheppang@kinderschutz-im-sport.berlin

Kilian Bongartz<br><font size="2">HVB Athletiktrainer</font></br>

Kili­an Bon­gartz
HVB Ath­le­tik­trai­ner

Kili­an Bon­gartz
HVB Ath­le­tik­trai­ner

bongartz@hvberlin.de

Sarah Hübner<br><font size="2">Werkstudentin</font></br>

Sarah Hüb­ner
Werk­stu­den­tin

Sarah Hüb­ner
Werk­stu­den­tin

huebner@hvberlin.de 030 – 220 1384 20